facebook instagram

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.krynica.pl

I.             Postanowienia Wstępne

§ 1  Niniejszy Regulamin  określa zasady korzystania z serwisu internetowego   www.krynica.pl

§ 2  Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, Użytkownik zobowiązany jest  zapoznać się
z  niniejszym  Regulaminem.  

§ 3  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.    Administrator - osoba zarządzająca i czuwająca nad właściwym funkcjonowaniem serwisu.  Administratorem jest Jerzy Janisz  działający pod  firmą „e-Turystyka” z siedzibą przy ul.  Pułaskiego 4/1, 33-380 Krynica Zdrój wpisany do Ewidencji działalności gospodarczej  pod nr 5243/08 prowadzonej przez Burmistrza Krynicy-Zdroju.

2.    Serwis – strona internetowa o charakterze informacyjno-reklamowym znajdująca się pod adresem www.krynica.pl,  publikująca nie tylko własne treści ale również informacje
 i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących
z Administratorem. Serwis nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe  (Dz.U.  Nr 5, poz. 24)

3.    Użytkownik -   każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta  z serwisu poprzez odbieranie z niego  lub zamieszczanie  w serwisie danych na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

4.    Korzystanie z  serwisu -  wejście  Użytkownika na stronę serwisu  www.krynica.pl , zapoznanie się z Regulaminem   i  akceptację jego  postanowień  oraz zobowiązanie  Użytkownika   do ich przestrzegania.

5.    Rejestracja   w serwisie -   przydzielenie Użytkownikowi indywidualnego konta
 w serwisie,  poprzedzone    wcześniejszą rejestracją Użytkownika  z  podaniem danych personalnych określonych przez Administratora za pomocą poczty e-mail  lub telefonicznie.

6.    Materiały reklamowe -  pliki tekstowe lub graficzne, przekazane Administratorowi przez zarejestrowanego Użytkownika, w celu  ich odpłatnego opublikowania . Szczegóły i sposób przekazania materiałów reklamowych określa Administrator indywidualnie
 z Użytkownikiem.

7.    Baza noclegowa – zbiór adresów domów, hoteli i pensjonatów sanatoryjno- wypoczynkowych wraz z ich  opisem oraz ceną , zamieszczonych przez Użytkowników
w serwisie, mający charakter informacyjny i nie stanowiący oferty  w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

II.          Zasady Ogólne

§ 1  Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem zamieszczania na nim materiałów reklamowych przez zarejestrowanych Użytkowników.

§ 2  Odpowiedzialność za wykorzystywanie informacji zawartych w serwisie www.krynica.pl    spoczywa na Użytkowniku.

§ 3  Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu, w szczególności  za treści zawarte w ofertach znajdujących się w Bazie noclegowej  oraz za  inne treści publikowane  przez Użytkowników w serwisie, a nie uzgodnione bezpośrednio z Administratorem. Odpowiedzialność za informacje zawarte w ofertach w bazie noclegowej oraz w innych ofertach zamieszczonych w serwisie, ich aktualność i wiarygodność ponosi  Użytkownik  publikujący materiały reklamowe.

§ 4 W przypadku otrzymania uzasadnionych informacji, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające obowiązujące prawo lub dobra osobiste osób trzecich,  Administrator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
W takim przypadku usunięcie materiałów reklamowych nie wymaga uzasadnienia. 

§ 5 Jeśli Administrator  poweźmie  wątpliwości  co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w serwisie, zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania  z serwisu do czasu uprawdopodobnienia danych, że są one prawdziwe. Administrator wskaże w jaki sposób Użytkownik może uprawdopodobnić dane  za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

§ 6  Użytkownik, naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu lub zamieszczający materiały, których rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub administratora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z serwisu poprzez usunięcie lub zablokowanie jego konta przez Administratora.  Usunięcie lub zablokowanie konta nie wymaga uzasadnienia.

III.      Przesyłanie i publikacja  materiałów reklamowych

§ 1 Uprawnionym do zamieszczenia materiałów reklamowych w serwisie  jest wyłącznie Użytkownik, który uprzednio  zarejestrował się w serwisie. 

§ 2 Zabronione jest przekazywanie do serwisu materiałów  reklamowych, zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

§ 3 Administrator  zastrzega sobie prawo weryfikacji przekazanych przez Użytkownika materiałów  oraz  prawo odmowy opublikowania w serwisie przekazanych materiałów. Odmowa opublikowania przkazanych przez Użytkownika  materiałów nie wymaga uzasadnienia.

§ 4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników  przekazujących i publikujących materiały reklamowe naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

§ 5 Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę w szczególności  wynikające z zamieszczonych w serwisie materiałów reklamowych Użytkownika.

IV.          Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

§ 1 Układ materiałów znajdujących się w serwisie, jak i jego poszczególne części: grafika, materiały pisemne, zdjęcia i inne, korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich.

§ 2 Materiały znajdujące się w serwisie   mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wszelkie inne wykorzystanie, między innymi do celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie w inny sposób osobom trzecim, może następować tylko pod warunkiem  uzyskania pisemnej zgody od Administratora i w ramach przeznaczenia uzgodnionego przez strony.  W celu uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie materiałów znajdujących się w serwisie, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: info@krynica.pl

§ 3  Informacje dotyczące danych osobowych przekazywane do serwisu pozostają własnością osoby przekazującej, jednak przesłanie ich do serwisu jest jednoznaczne ze zgodą na ich wykorzystywanie przez Administratora do celów wewnętrznych. W każdym przypadku  przekazania  danych przez Użytkownika,  dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).

§ 4 Publikacja linku do  serwisu na innych stronach internetowych wymaga pisemnej zgody Administratora. 

§ 5  Nazwa i logo graficzne Administratora oraz adres internetowy www.krynica.pl  są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Wszelkie ich kopiowanie i powielanie bez  pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

V.            Przerwy Techniczne

§ 1  Administrator dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna,  przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.

§ 2  Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu,
w szczególności  za ewentualną utratę znajdujących się w nim danych.  Administrator nie jest  zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych przekazanych przez Użytkownika materiałów reklamowych. 

§ 3  Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za  szkody wynikające z wadliwego działania systemu transmisji, w tym awarii sprzętu, opóźnienia i zakłócenia przesyłu informacji niezależne od Administratora lub powstałe wskutek siły wyższej.

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 1 Wszelkie uwagi, komentarze i pytania  oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu   należy  kierować na adres: info@krynica.pl

 

§ 2 W przypadku jakichkolwiek sporów mogących  wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd  powszechny   właściwy dla siedziby Administratora.

§ 3  Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
a zawartość serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

§ 4 Administrator  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.krynica.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

§ 5  Regulamin  wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2010 r.